Δημοσίευση του "20/20" για το νέο ντοκιμαντέρ του ΙΔΙΣΜΕ "Τα Ηρωϊκά Βουρλά της Μικράς Ασίας"